Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawowa nr 16 z siedzibą przy ul. Sadowa 2, 82-300 Elbląg, Telefon: 55 625 86 21, reprezentowana przez: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu.

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).

2. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.