PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 16 W ELBLĄGU 2021/2022

Projekty edukacyjne

 1. Projekt „Ja nie widzę Ciebie Ty zobacz mnie” – szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”
 2. Autorski projekt "Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc" finansowany z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg. Projekt zakłada rozwijanie, pasji, zainteresowań i umiejętności kulinarnych uczniów z dala od wszelkich używek, promocję zdrowego stylu życia i dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych.
 3. Projekt edukacyjny „Superbohaterki” Fundacji Kosmos
 4. Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocje
 5. Mali inżynierowie - projekt Mali inżynierowie, rozwiniesz kluczowe kompetencje uczniów związane z projektowaniem i konstruowaniem. Podczas zajęć nauczysz ich również logicznego myślenia i wyciągania wniosków z wykonywanych doświadczeń. W ten sposób rozbudzisz w dzieciach zdolności, które przydadzą się im w dorosłym życiu.
 6. Czytam z klasą „Lekturki spod chmurki”projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

 

Projekty unijne

 1. Projekt Akademia Wzorowej Edukacji - celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. Projekt „Akademia wzorowej edukacji” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-20
 2. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo – technicznych uczniów z  wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce i sprzęt, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

Programy edukacyjne

 1. Program dla szkół - celem jest długoterminowa zmiananawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.
 2. Mam kota na punkcie mleka- celem programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.
 3. Ogólnopolski Program „Kubusiowi przyjaciele natury”- program  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
 4. Akademia Bezpiecznego Puchatka- to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
 5. Program dla szkół „Błękitni Aktywni” - systematyczna  organizacja  działań  zmierzających  do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.
 6. Program profilaktyki czerniaka 2021/2022- Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Realizację tego programu stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.3.06.2020
 7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez finansowe wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
 8. Zdrowo jem więcej wiem- Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
  Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
  Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.
 9. Szkolne przygody gangu swojaków -  „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” to program edukacyjny dla klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolaków, którego celem jest przybliżenie dzieciom różnych regionów Polski i gatunków zagrożonych gatunków zwierząt, które w nich występują.
 10. Mały miś w świecie wielkiej literatury- Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A. 2. Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; c) wprowadzenie dziecka w świat literatury; d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; f) propagowanie praw dziecka; g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; l) promocja placówki oświatowej; m)rozwijanie współpracy między nauczycielami; n) kształcenie na odległość.
 11. Dziel się uśmiechem - uczniowie z całej Polski poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach programu mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.
 12. Szachy w szkole -  wprowadzenia nauczania gry w szachy
 13. Psia lekcja na rok 2021/2022 – Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom- Program jest odpowiedzią Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom na chęć szkół do zaangażowania się w działania organizacji, działania prozwierzęce a przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom w szpitalach. Uczestnicząc w programie otrzymacie podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikacji oraz tego jak może pomagać innym.
  Moduły:
  1. Lekcja “Mój przyjaciel pies” - pakiet materiałów o opiece nad psem, jego potrzebach. Zdolnościach i talentach. Materiały przygotowane dla klas 1-3 na jedną lekcję) 45 minut
  2. Lekcja “Przybij łapę” - pakiet materiałów o komunikacji psów, różnych, ważnych sygnałach wysyłanych przez psy do ludzi czy innych zwierząt. Materiały przygotowane dla klas 1-3 na jedną lekcję) 45 minut
  3. Akcja „Przyłóż łapę do czegoś dobrego” – doświadczanie i akcja charytatywna w szkole. Uczniowie mają okazję przekazać dalej ważną wiedzę! A co najważniejsze organizując zbiórkę pieniędzy pomogą chorym dzieciom, które korzystają z dogoterapii!
 14. Laboratoria Przyszłości- to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
  Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.