Samorząd Uczniowski klas 0- III

Opiekunowie-p. Danuta Bartnik, p. Jolanta Kowalska

Samorząd Uczniowski klas IV- VIII

Opiekunowie- p. Beata Olewniczak, p. Aleksandra Zdanowicz,
p. Paulina Wolska, p. Wisława Zander.
Regulamin Samorządu Szkolnego

1. Samorząd Szkoły jest wiodącą organizacją młodzieżową w szkole , mającą na celu pobudzenie jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności samorządowej.

2. Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły , a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu Klasowego.

3. Do władz Samorządu może być wybrany każdy uczeń w drodze demokratycznych wyborów.

4. Kadencja samorządu trwa przez okres roku szkolnego.

5. Samorząd uczniowski sprawuje władzę wykonawczą poprzez Aktyw Samorządu Szkolnego, nadzorujący pracę w różnych sekcjach.

6. Aktyw Samorządu Uczniowskiego stanowi :

Przewodnicząca/y

Zastępca przewodniczącej /-ego

Zastępca przewodniczącej /-ego

7. Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel proponowany przez Dyrekcję Szkoły i akceptowany przez uczniów.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie do samodzielnych , twórczych działań .

2. Wzbudzanie i utrwalanie uzdolnień różnego rodzaju.

3. Szerzenie kultury współżycia - wrażliwości na sprawy ludzkie , życzliwości , poszanowania cudzych przekonań , liczenie się z potrzebami drugich , z wolnością i odrębnością innych ludzi , a we współzawodnictwie - rozwijanie zdolności do prowadzenia uczciwej gry.

4. Wywołanie nastrojów satysfakcji ze współzawodnictwa i współpracy w dowolnym podporządkowaniu się interesom zbiorowym .

5. Propagowanie pomocy , ofiarności na rzecz współdziałania , służenia społeczności.

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zadanie, za siebie, za kolegów, za wspólne sprawy.

7. Integracja międzyklasowa i klasowa.

ZADANIA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie szkoły.

Przekładanie opinii dotyczących problemów uczniów wychowawcom klas lub dyrekcji szkoły.

Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Szkolnego oraz środkami wspólnie wypracowanymi.

Stworzenie klimatu życzliwości i troski o dobre samopoczucie uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły.