Projekty unijne

  1. Projekt Akademia Wzorowej Edukacji - celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. Projekt „Akademia wzorowej edukacji” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-20
  2. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” - Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo – technicznych uczniów z  wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce i sprzęt, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. 

    Koszty ogółem w projekcie: 4.316,693,47 zł w tym:

    Dofinansowanie UE: 3.663.744,99 zł