Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://sp16.elblag.pl/   

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej: aktualizacji:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych  

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych  

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności  

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi  

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.   

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:  

Narzędzie ułatwień :  

- podwyższony kontrast  

- podświetlane linki  

- mapa strony   

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.   

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:  

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Juchiewicz  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

telefon:55-625-86-21  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać  żądania zapewnienia dostępności.   

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać  udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę  internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie  informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli  zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować  alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi  realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do  informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności  cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub  aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek  do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl   

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sadowej, prowadzą do  niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników  systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.  W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.