Opiekun - Anna Sałahub                                                       

 

 

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
 

Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:
 

punktor

Pomoc potrzebującym uczniom,

punktor

Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

punktor

Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

punktor

Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

punktor

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci,

punktor

Przygotowanie dzieci do dalszej działalności w PCK.

punktor

Informacje o działaniach podejmowanych przez Szkolne Koło PCK są prezentowane min. w Kronice Szkolnego Koła PCK.

 

MISJA

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

punktor

ochrona życia i zdrowia,

punktor

zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,

punktor

praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

punktor

aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

RUCH

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to ruch humanitarny o zasięgu ogólnoświatowym, jeden z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są:

punktor

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

punktor

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

punktor

Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca

Dwie pierwsze instytucje działają na szczeblu międzynarodowym, a Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w poszczególnych krajach.

ZASADY


Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze podstawowymi zasadami, uchwalonymi przez XX Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Wiedniu i zmienionymi przez XXV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Genewie w październiku 1986 roku. Doktryna Czerwonego Krzyża jest stała i trwała, nie ulega wpływom popularnych opinii i aktualnych ideologii. Musi być uniwersalna, zrozumiała dla ludzi wszystkich ras, kultur, wyznań, przekonań i klas społecznych, gdyż tylko wtedy będzie przez nich akceptowana.